Historie hasičského sboru

Vznik požárů a jejich rychlé rozšíření z jednoho na více domů, stavěných většinou z lehce hořlavého materiálu, představovalo i pro mladečskou obec trvalý zdroj nebezpečí. 

DSC 8897Proto na výzvu litovelského c. k. okresního hejtmanství svolat starosta Mladče Václav Kršek na 15. února 1886 první schůzi, na níž občany seznámil s prospěšností takového spolku. Na návrh starosty Krška podala obec žádost knížeti Janovi z Lichtenštejna o finanční podporu při pořízení stříkačky a další výzbroje. První chůze valné hromady Sboru dobrovolných hasičů v Mladči se uskutečnila 7. dubna 1886. Prvním velitelem byl zvolen Václav Kršek. Zkouška stříkačky byla poprvé provedena 4. května na slavnost sv. Floriána, patrona zdejší kaple.

Činnost mladečského sboru do roku 1904 je neodmyslitelně spojena s osobou starosty Václava Krška. Jako velitel a později předseda sboru se podílel od počátku na organizaci cvičení, udržoval kontakt se sbory v okolních vsích a staral se o aktivní zapojení členstva do společenského života obce a okolí.

Události 1. světové války existenci hasičského sboru v Mladči značně ochromily. Po téměř čtyřleté přestávce se 19. ledna 1919 konala 30. valná hromada sboru. Na počest vzniku samostatného československého státu zorganizovali hasiči s obecním úřadem a školou 4. května slavnost, při níž byla na mladečské návsi u kaple vysazena „Lípa svobody“ jako symbol osvobození.

Sbor mladečských hasičů se stále více zaměřoval na preventivní činnost, i když nezanedbával ani protipožární přípravu svých členů.

V rámci státem prováděné reorganizace hasičstva se v roce 1953 změnil název mladečského sboru na Místní jednotu Českého svazu požární ochrany.

100. let od založení hasičského sboru si Mladeč připomněla na oslavách v červnu 1986 a po deseti letech též další kulaté výročí. Ve druhém případě zdaleka nešlo jen o oslavy. Mladečští hasiči měli na paměti také budoucnost svého sboru, kterou se snažili v roce 1996 zabezpečit opětovným založením mládežnického družstva. Když v roce 1990 vzniklo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, stal se jeho součástí i mladečský sbor.

Od roku 1985 platí zákon 133/1985 o požární ochraně, kdy vznikly JPO, jejichž zřizovatelem je obec. Do této činnosti jsou zapojení členové místního sdružení z SDH Mladeč. Naše jednotka je zařazena do kategorie V. v počtu 10 členů a vlastní vozidlo Opel Wivaro.