ÚSP Nové Zámky

Poslání zařízení

Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb vytváří podmínky a podporu pro důstojný a naplňující život pro dospělé osoby, které si vlivem své nepříznivé situace nemohou sociální služby zabezpečit za pomoci blízké osoby nebo terénními službami. Zařízení poskytuje sociální služby spojené s celoročním ubytováním.

Zásady poskytovaných sociálních služeb v zařízení

Předcházení a zamezení sociálního vyloučení

Poskytovaná sociální služba směřuje k předcházení a zamezení sociálního vyloučení uživatele, podporuje uživatele při přiblížení se běžnému životu.

Zajištění bezpečného prostředí
Pracovníci zařízení respektují práva všech uživatelů, zachovávají jejich důstojnost a možnost volby s vědomím přiměřeného rizika.

Individualizace služeb
Služby jsou poskytovány a nabízeny na základě individuálních potřeb a požadavků uživatele a možností poskytovatele. Uživatelé dle svých schopností rozhodují o využití nabídky poskytovaných služeb, pracovníci aktivně uživatele při tomto podporují.
 
Podpora samostatnosti, aktivizace a rozvoje uživatelů

Podpora je směřována k rozvoji, aktivizaci, soběstačnosti a seberealizaci uživatele. Péče je poskytována uživatelům, u nichž je zapojení do činnosti omezeno jejich schopnostmi a možnostmi.

Lidský přístup

Pracovníci zařízení jsou uživateli oporou, rádcem a důvěrníkem.

Týmová a odborná práce

Zařízení usiluje o týmovou a profesionální práci na všech úrovních poskytované sociální služby. Pracovníci jsou podporováni v odbornosti své profese a v dalším vzdělávání, které umožňuje zvyšování kvality poskytované sociální služby.

Zpřístupnění poskytované sociální služby veřejnosti

Služba je otevřená veřejnosti, vzájemnému dialogu s rodinou a přáteli uživatelů.


Kapacita

 Celková kapacita zařízení je pro 157 uživatelů. Zařízení má jednu pobočku.


Popis

Nové Zámky jsou ústředím celého zařízení, poskytují službu 93 uživatelům - můžům a ženám se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením včetně přidružených smyslových nebo tělesných vad. Místo poskytování sociální služby je na adrese Nové Zámky 2, Mladeč.

Pobočka v Litovli je koncipována jako zařízení pro dospělé muže a ženy s vyšší mírou samostatnosti v běžných činnostech, komunikaci a v sociálním chováním. Sociální služba je poskytována 64 uživatelům (11 ženám a 53 mužům). Místo poskytování sociální služby je na adrese Litovel, Rybníček 44 a 45.

Organizace poskytuje sociální služby na základě oprávnění (Rozhodnutí o registraci),a to pro dvě sociální služby:

domov pro osoby se zdravotním postižením
domov se zvláštním režimem (pouze pro muže).


Více na www.novezamky.cz