Sobáčovský rybník

K obnově rybníka v Sobáčově přistoupil Obecní úřad v Mladči po důkladném posouzení všech aspektů spojených s realizací tak náročného úkolu. Svědčí o tom souhrnná technická zpráva zpracovaná na základě předchozího terénního průzkumu firmou VH atelier spol. s r.o. Brno v květnu 1996.

Stavební práce, které realizovala od léta 1997 do jara 1999 firma EVoSP spol. s r.o. Olomouc, byly započaty již v květnu 1997. Po červencových povodních v témže roce však musely být na dlouhou dobu přerušeny z důvodu zaplavení celého území. Nejprve byla provedena skrývka ornice a úprava dna, z něhož byla část vytěžené zeminy využita při násypu rybniční hráze ve tvaru písmene L. Další práce byly zaměřeny na vybudování odvodňovacích žeber na ploše rybníka a jeho vtokové a odtokové napojení na sousední mlýnský náhon. Celkové finanční náklady na stavbu činily 6.460.000 Kč. Financování akce významně podpořila státní dotace z Programu revitalizace říčních systémů garantovaného ministerstvem životního prostředí.

Nově vybudovaný sobáčovský rybník, jehož slavnostní kolaudace se uskutečnila 30. dubna 1999 za účasti ministra životního prostředí Miloše Kužvarta, se stal významnou ekologickou stavbou celého regionu Hané. Více než dvouhektarová rozloha jeho vodní plochy se třemi umělými ostrůvky totiž napomůže lepší regulaci vodních poměrů srážkových vod s cílem jejich zadržování v krajině, nemluvě o jeho biologické funkci jako ekotypu vodních a mokřadních rostlin a živočichů, neboť projekt obnovy počítal rovněž s vytvořením mokřadů v blízkém okolí.

Rybník nebude užíván k masivnímu chovu ryb, ale stává se útočištěm pro vybrané a ohrožené vodní rostliny a živočichy. Jako první přispěla k naplnění výše uvedeného poslání sobáčovského rybníka akce olomouckého přírodovědce Miloše Holzera uskutečněná v říjnu 1999, kdy bylo do jeho vod vypuštěno přes 280 raků z přehrady na Horní Bečvě a část tamní populace škeblí.